กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญาพัชร เกตุแก้ว
ครู คศ.3

นางวาสนา ไกรทองสุข
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์วรีย์ บุ้นหลี
ครู คศ.3

นางสาวพิชารมย์ สุขกลม
ครู คศ.3

นางสาวพัชรินทร์ ศรีทาคง
ครู คศ.2

นางสาวธนัตตา ทองบ้านโข้ง
ครู คศ.1

นางสาวปริดา แก้วประหลาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวมณีวรรณ อู๋หนู
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนาพร เชิดชูสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาวดี นามเมืองจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัคภร เอกอมรธนากิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปฐมา ลิ่มสกุล
ครูผู้ช่วย

Mr.Hiroshi Sugisaki
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น