กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนัตตา ทองบ้านโข้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา ไกรทองสุข
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาพัชร เกตุแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์วรีย์ บุ้นหลี
ครู คศ.3

นางสาวพิชารมย์ สุขกลม
ครู คศ.3

นางสาวพัชรินทร์ ศรีทาคง
ครู คศ.2

นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนาพร เชิดชูสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวปริดา แก้วประหลาด
ครู คศ.1

นางสาวมนัสนันท์ ศรีสังข์งาม
ครู คศ.1

นางสาวมณีวรรณ อู๋หนู
ครู คศ.1

นางสาวชาริตา พลายละหาร
ครู คศ.1

นางสาวภัคภร เอกอมรธนากิจ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาวดี นามเมืองจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวพชรมนต์ คงเกื้อ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ วุฒิ
ครู คศ.1

นางสาวปัทมาพร เต่าให้
ครู คศ.1

นางสาววลัยพรรณ บุญมี
ครู คศ.1

นายนคร คำพล
ครู คศ.1

นางสาวปวันรัตน์ อยู่รวม
ครูอัตราจ้าง