กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประเมิน โพธิ์หอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

จอญ.หทัยชนก คำนึงธรรม
ครู คศ.3

นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ วันดี
ครู คศ.3

นางปิลาณี ฉัตรทอง
ครู คศ.3

นางนันทวัน ก่ำมอญ
ครู คศ.3

นางสาวละออง องค์วิมลการ
ครู คศ.3

นายกัมปนาท คำจวง
ครู คศ.3

นางสาวจิรารัตน์ เอี่ยมเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิษา สุวรรณเนตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรชนก ศรีชมภู
พนักงานราชการ

นายโยธิน เวชวิฐาน
พนักงานราชการ