กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประเมิน โพธิ์หอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

จอญ.หทัยชนก คำนึงธรรม
ครู คศ.3

นางนันทวัน ก่ำมอญ
ครู คศ.3

นางปิลาณี ฉัตรทอง
ครู คศ.3

นางสาวละออง องค์วิมลการ
ครู คศ.3

นายกัมปนาท คำจวง
ครู คศ.3

นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ
ครู คศ.3

นางลำดวน ชิดปราง
ครู คศ.2

นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ครู คศ.3

นางสาววรางคณา เจียมบุตร
ครู คศ.1

นางศริยา วงษ์จันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีณา วงษ์จินดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรชนก ศรีชมภู
พนักงานราชการ

นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สน
พนักงานราชการ

นายภูวนัย อ่อนสอาด
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์