กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิทธิชัย สุขราชกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกศล จันทรโชติ
ครู คศ.3

นางสาวจิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์
ครู คศ.2

นายประพนธ์ ชิดปราง
ครู คศ.1

นายวรุตม์ ดำรงเกียรติสกุล
ครู คศ.1

นางจิตรลัดดา กุศลเสถียร
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย แพน้อย
พนักงานราชการ