กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกศล จันทรโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์
ครู คศ.2

นายประพนธ์ ชิดปราง
ครู คศ.1

นายสิทธิชัย สุขราชกิจ
ครู คศ.1

นายวรุตม์ ดำรงเกียรติสกุล
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย แพน้อย
พนักงานราชการ