กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไชยพร แย้มมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาคร แก้ววิไล
ครู คศ.3

นางรวงทอง ปิ่นเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวโฉมศรี อินสว่าง
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวอุสา ทองปรีชา
ครู คศ.2

นายนิคม วงษ์สุวรรณ
ครู คศ.2

นางปพัชญา จันทรโชติ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาณี ปุ้ยทองดึ
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ มาลัย
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา อันทะระ
ครู คศ.1

นายณัฐพัชร์ ทองรอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษจมาภรณ์ น้ำสุทอง
ครูผู้ช่วย

นายโยธิน เวชวิฐาน
พนักงานราชการ

นางชัญญา โพธิ์พันธ์
ครูอัตราจ้าง

นายพีระยุทธ์ บุญมีประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง