กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร แหลมแก้ว
ครู คศ.3

นางสาววิชชุดา งามอักษร
ครู คศ.3

นางนันทมณีกร ธนภัทรมงคล
ครู คศ.3

นางศิริพร เถาว์โท
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์นภัส อินทร์สกุล
ครู คศ.3

นางสาวลินดา จุฬาวรรณ
ครู คศ.2

ดร.ปรมาภรณ์ ยามาโมโตะ
ครู คศ.2

นางสาวจิราพร ลิ้มประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวสิริขวัญ สุพรรณคง
ครู คศ.1

นายภานุวัฒน์ บ่อพิมาย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวรา สุกใส
ครูผู้ช่วย

นางกรริสา จันทร์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายเอกชัย ลวดคำ
ครูผู้ช่วย

นายเสกสรร คำนนท์
ครูผู้ช่วย

นายอุเทศ อาชาทองสุข
ครูผู้ช่วย