กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์นภัส อินทร์สกุล
ครู คศ.3

นางศิริพร เถาว์โท
ครู คศ.3

นางนัญธมณีกร ระรอกแก้ว
ครู คศ.3

นางสาววิชชุดา งามอักษร
ครู คศ.3

นางสุภาพร แหลมแก้ว
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ครู คศ.3

นางลำดวน ชิดปราง
ครู คศ.3

นางสาวสิริขวัญ สุพรรณคง
ครู คศ.2

นางสาวลินดา จุฬาวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวจิราพร ลิ้มประเสริฐ
ครู คศ.2

นายภานุวัฒน์ บ่อพิมาย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวรา สุกใส
ครู คศ.1

นางวรางคณา พรหมชนะ
ครู คศ.1

นางกรริสา จันทร์สุวรรณ
ครู คศ.1

นายเอกชัย ลวดคำ
ครู คศ.1

นายเสกสรร คำนนท์
ครู คศ.1

นายอุเทศ อาชาทองสุข
ครู คศ.1

นางศริยา วงษ์จันทร์
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา วงษ์จินดา
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมเกตุ
ครู คศ.1

นายภูวนัย อ่อนสอาด
ครู คศ.1

นายสราวุธ แช่มช้อย
ครู คศ.1

นางสาวชลิตา คงศิริ
ครูผู้ช่วย

นายบรรเจิด พุ่มพันธ์ุสน
พนักงานราชการ