กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์นภัส อินทร์สกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร เถาว์โท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนัญธมณีกร ระรอกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิชชุดา งามอักษร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร แหลมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลำดวน ชิดปราง
ครูชำนาญการพิเศษ

ดร.ปรมาภรณ์ ยามาโมโตะ
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริขวัญ สุพรรณคง
ครูชำนาญการ

นางสาวลินดา จุฬาวรรณ
ครูชำนาญการ

นางสาวจิราพร ลิ้มประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นายภานุวัฒน์ บ่อพิมาย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวรา สุกใส
ครู คศ.1

นางวรางคณา พรหมชนะ
ครู คศ.1

นางกรริสา จันทร์สุวรรณ
ครู คศ.1

นายเอกชัย ลวดคำ
ครู คศ.1

นายเสกสรร คำนนท์
ครู คศ.1

นายอุเทศ อาชาทองสุข
ครู คศ.1

นางศริยา วงษ์จันทร์
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา วงษ์จินดา
ครู คศ.1

นายภูวนัย อ่อนสอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิตา คงศิริ
ครูผู้ช่วย

นายบรรเจิด พุ่มพันธ์ุสน
พนักงานราชการ