กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจุมพล อยู่คง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเสาวภาคย์ พุ่มระชัฎร์
ครู คศ.3

นายจรูญ ยืนยง
ครู คศ.3

นางภัณวดี แก้วทิพย์
ครู คศ.3

นางสาวรจนา ดาวเรือง
ครู คศ.3

นางปราณี อินทรักษา
ครู คศ.3

ูนายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์
ครู คศ.1

นายอธิวัฒน์ พันธรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ แสงสุขดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัญญาวดี ประดับสุข
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ ศิริมงคล
ครูผู้ช่วย

นายจักรพันธ์ วิจิตรบรรจง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ ชินวงษ์
ครูผู้ช่วย