ครูต่างประเทศ

Mr. Michael Angelo Garulacan
English Teacher