ลูกจ้างชั่วคราว

นายสนิท ทองปรีชา
พนักงานอัดสำเนา

นายฉัตร รำทะแย
พนักงานบริการ

นายทวี สีสุกใส
พนักงานบริการ

นายเจรจา บุญศรี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเวนิช ทรัพย์ธรณี
พนักงานขับรถ

นายพัฒพงศ์ สวัสดี
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

นางอุบล ตนดี
พนักงานบริการ

นางส้มเช้า จีนแดง
พนักงานบริการ

นางแสงเทียน สว่างอารมณ์
พนักงานบริการ