ลูกจ้างชั่วคราว

นายเจรจา บุญศรี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายทวี สีสุกใส
พนักงานบริการ

นายเวนิช ทรัพย์ธรณี
พนักงานขับรถ

นายกฤตพจน์ พลเสน
พนักงานบริการ

นางสาวอำภวัน พันธุ์มาตร์
พนักงานบริการ

นางแสงเทียน สว่างอารมณ์
พนักงานบริการ

นางอรทัย โฉมสุข
พนักงานบริการ

นางจำเนียร สีสุกใส
พนักงานบริการ

นายอดิเรก หนูวรรณะ
พนักงานขับรถ

นายยงยุทธ จิตรใจตรง
พนักงานบริการ

นางประจวบ จิรารัตน์
พนักงานบริการ

นางสาวนุชนารถ มูลทองเนียม
พนักงานบริการ

นายศักดิ์ธนา ทองแม่น
พนักงานรักษาความปลอดภัย