กลุ่มงานสนับสนุน

นางสาวจินตนา ลิ้มธนกิจ
หัวหน้างานห้องสมุด

นางเบญจมาภรณ์ แสนละเอียด
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวจินตนา บำรุงเพ็ชร
บรรณารักษ์

นางสาวอำพิกา บารมี
ครูแนะแนว

นางสาวศุภิสรา ผ่านกระแส
ครูผู้ช่วย

นางสาวช่อลดา ประไพ
ฝ่ายการเงิน

นางสาวปัญจรัตน์ ปั้นทองคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวแสงดาว ประโคนชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ