กลุ่มงานสนับสนุน

นางสาวจินตนา ลิ้มธนกิจ
ครู คศ.3

นางเบญจมาภรณ์ แสนละเอียด
ครู คศ.2

นางสาวจินตนา บำรุงเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวอำพิกา บารมี
ครู คศ.1

นางสาวช่อลดา ประไพ
ครู คศ.1

นางสาวศุภิสรา ผ่านกระแส
ครู คศ.1

นายทัศนัย กองมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัญจรัตน์ ปั้นทองคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฏฐ์พัชร์ แย้มวงค์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายพัฒพงศ์ สวัสดี
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์