กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปณิสรา ชูศรีชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเนาวพร คงสมนึก
ครู คศ.3

นางวีนา มีบุญญา
ครู คศ.3

นางสาววาสนา ด่วนดี
ครู คศ.2

นางนาตยา พิทักษ์วงศ์
ครู คศ.2

นายกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์
ครู คศ.1

นายธีระศักดิ์ ชอมภูเขียว
ครู คศ.1

นายวีระยุทธ โพธิ์สุวรรณ
ครู คศ.1

นางวิไลพักตร์ กลิ่นกาหลง
ครู คศ.1

นางสาววชิราภรณ์ ศรป้อม
ครู คศ.1

นายจิรว้ฒน์ โสภาพันธ์
ครูผู้ช่วย