คณะผู้บริหาร

นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางภัณวดี แก้วทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายจรูญ ยืนยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายไชยพร แย้มมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล

นางพรทิพย์ วันดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ