คณะผู้บริหาร

นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นายนนทะกาล ทองบุราณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายอธิวัฒน์ พันธ์รัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายไชยพร แย้มมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล

นายจรูญ ยืนยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางภัณวดี แก้วทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางพรทิพย์ วันดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ